ဤမွာေျမျပင္ ျမစိမ္းဆင္လွ်က္ ေကာင္ကင္မုိးဝယ္ နီလာခ်ယ္၍ အုိဘယ့္လူသား ႏွစ္ေရာင္ႀကားဝယ္ ခန္႔ညားေပစ ခန႔္ေပစ၊

Tuesday, February 19, 2013

ကမ ၻာသစ္: Mandalay

ကမ ၻာသစ္: Mandalay

.

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin